روز فلورانس۲


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۳۵۰تومان

روز فلورانس


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۲۰۱۶-۰۶-۰۵ - ۲۰۱۸-۱۲-۰۴
۲۵% Discount
۲۵۰۰۰تومان

تور کولوسئوم


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۲۰۱۶-۰۳-۱۵ - ۲۰۱۸-۱۲-۲۱
۵۰% Discount
۲۰۰تومان

تور شهرگردی در رم


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۲۰۱۶-۰۶-۲۲ - ۲۰۱۸-۰۸-۲۲